Projekty wewnętrznej instalacji gazu

Istnieje możliwość wykonania projektu budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym lub projektowanym budynku. Projekt swym zakresem obejmuje instalację od gazomierza (projektowanego lub istniejącego) do odbiorników w budynku niezależnie czy skrzynka z gazem ma być zlokalizowana w ogrodzeniu lub na budynku. Standardowa … Więcej..

Projekty sieć wodociągowych, sieci kanalizacyjnych

Skorzystaj z kompleksowego przygotowania projektów: budowy / rozbudowy sieci wodociągowej, budowy / rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji ogólnospławnej, budowy / rozbudowy sieci gazowej, przekładki ww. sieci w przypadku kolizji z planowanymi inwestycjami. W ramach opracowania oferuję również uzyskanie wszystkich … Więcej..