Projekty instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji opadowej

Oferuje wykonanie projektów w pełnym zakresie:

  • instalacji wodociągowej,
  • instalacji kanalizacji sanitarnej,
  • instalacji kanalizacji wód opadowych.

Instalacja wodociągowa – zakres obejmuje rozprowadzenie w budynku rurociągów wody ciepłej i zimnej od wodomierza do wszystkich przyborów w budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej – zakres obejmuje oprowadzenie ścieków z wszystkich urządzeń i przyborów znajdujących się w budynku, kratek oraz wpustów włącznie z odprowadzeniem poza budynek do przyłącza. Ścieki sanitarne można oprowadzić w oparciu o przyłącz kanalizacji do sieci lub bezodpływowy, szczelny zbiornik (szambo).

Instalacja kanalizacji wód opadowych – projekt obejmuje rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu budynków do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Istnieje możliwość opracowania projektu z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie inwestora z zastosowaniem bezodpływowych zbiorników lub z odprowadzaniem wód np. do gruntu.

Instalacja gazowa – projekt instalacji gazowej obejmuje zakres od gazomierza do odbiorników gazu w budynku (np. kuchenki gazowej, kocioł gazowy, piecyk gazowy).

Powyższe opracowania są niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę planowanych inwestycji.

Wykonane projekty zawierają:

  • rysunki rzutów z zaznaczonymi trasami poszczególnych instalacji,
  • rysunki rozwinięć instalacji ciepłej wody użytkowej ze średnicami przewodów,
  • rysunki kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej z określeniem spadków i średnic przewodów,
  • opis techniczny,
  • opracowana dokumentacja jest opieczętowana i podpisana przez Uprawnionego Projektanta.

Dodatkowo może zostać przygotowany:

  • przedmiar robót budowlanych,
  • kosztorys robót budowlanych.

Wykonuje również adaptacje typowych projektów w wyżej wymienionym zakresie oraz przyłącza wody i kanalizacji do typowych projektów.

PB-instalacje-wod.-kan.

Dowiedz się więcej na temat:
– Projekty przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji opadowej
Projekty sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych
– Projekty zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych