Projekty sieć wodociągowych, sieci kanalizacyjnych

Skorzystaj z kompleksowego przygotowania projektów:

  • budowy sieci wodociągowej,
  • budowy sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji ogólnospławnej,
  • przekładki ww. sieci w przypadku kolizji z planowanymi inwestycjami.

W ramach opracowania oferuję również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w celu umożliwienia wykonania sieci, m.in.:

  • uzgodnienie trasy w pasie drogowym,
  • uzgodnienie tras przyłączy w Geodezji – ZUDP (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych),
  • uzyskanie zgody na wejście w tereny drogowe,
  • uzyskanie uzgodnienia w miejscowych wodociągach,
  • uzyskanie koniecznego zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę,
  • inne jeśli wymagane.

Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej zwane też magistralami miejskimi są ważnym elementem uzbrojenia terenu w pobliżu nieruchomości Inwestora, ponieważ umożliwiają wykonanie przyłączy zapewniających doprowadzenie wody i gazu do instalacji projektowanego lub istniejącego budynku oraz odprowadzenie ścieków.

W przypadku braku sieci w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestora należy uzyskać informacje techniczną lub warunki techniczne o możliwości przyłączenia nieruchomości do tych sieci w miejscowych Wodociągach. Wówczas uzyskujemy kompletną informację na temat konieczności oraz zakresu rozbudowy sieci. W przypadku kiedy nie ma takiej możliwości, należy rozważyć inne rozwiązania.

Dowiedz się więcej na temat:
Projekty instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej
– Projekty przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji opadowej
– Projekty zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych