Projekty sieć wodociągowych, sieci kanalizacyjnych

Skorzystaj z kompleksowego przygotowania projektów:

 • budowy / rozbudowy sieci wodociągowej,
 • budowy / rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, kanalizacji ogólnospławnej,
 • przekładki ww. sieci w przypadku kolizji z planowanymi inwestycjami.

Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji węzły połączeniowe sanitarnej is pracownia projektowow usługowa paweł lenik krakówW ramach opracowania oferuję również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń w celu umożliwienia wykonania sieci, m.in.:

 • uzgodnienie trasy w pasie drogowym,
 • uzgodnienie tras przyłączy w Geodezji – ZUDP (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowych),
 • uzyskanie zgody na wejście w tereny drogowe,
 • uzyskanie uzgodnienia w miejscowych wodociągach,
 • uzyskanie koniecznego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę,
 • inne jeśli wymagane.

Dodatkowo może zostać przygotowany:

 • przedmiar robót budowlanych,
 • kosztorys robót budowlanych.

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe zwane też magistralami miejskimi są ważnym elementem uzbrojenia terenu w pobliżu nieruchomości Inwestora, ponieważ umożliwiają wykonanie przyłączy zapewniających doprowadzenie wody i gazu do instalacji projektowanego lub istniejącego budynku oraz odprowadzenie ścieków.

W przypadku braku sieci w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestora należy uzyskać informacje techniczną lub warunki techniczne o możliwości przyłączenia nieruchomości do tych sieci w miejscowych Wodociągach. Wówczas uzyskujemy kompletną informację na temat konieczności oraz zakresu rozbudowy sieci. W przypadku kiedy nie ma takiej możliwości, należy rozważyć inne rozwiązania.

Dowiedz się więcej na temat:
Projekty instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i gazu
– Projekty przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji opadowej
– Projekty zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych