Informacje dla Inwestorów

W zależności od rodzaju zlecenia, do jego wykonania wymagane będą następujące dokumenty:

W celu wykonania instalacji wewnętrznych do projektu budowlanego lub wykonawczego:
– plan zagospodarowania terenu działki z wrysowanym usytuowaniem budynku,
– projekt architektoniczny budynku.

W celu wykonania przyłączy do budynku:
– mapę do celów projektowych,
– warunki dostawcy mediów,
– w zależności od lokalnych wymagań: wypis i mapę ewidencji gruntów lub inne dokumenty własnościowe gruntu / istniejącego obiektu, rzut architektoniczny najniższej kondygnacji budynku.

W celu wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego (szambo):
– warunki zabudowy (WZ) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– mapę do celów projektowych,
– projekt instalacji sanitarnych w budynku.

W celu wykonania instalacji kanalizacji opadowej do zbiornika bezodpływowego/przepływowego/retencyjnego:
– warunki zabudowy (WZ) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– plan zagospodarowania terenu działki z wrysowanym usytuowaniem budynku,
– projekt instalacji kanalizacji w budynku jeśli taka istnieje (w zależności od potrzeby),
– mapę do celów projektowych,
– wypis i mapę ewidencji gruntów lub inne dokumenty własnościowe gruntu / istniejącego obiektu,
– warunki geologiczne gruntu.

W celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, wodociągowej lub gazowej:
– warunki zabudowy (WZ) uwzględniające budowę sieci lub decyzję Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– mapę do celów projektowych,
– warunki dostawcy mediów,
– wypis i mapę ewidencji gruntów lub inne dokumenty określające własności gruntów,
– warunki geologiczne gruntu.

W przypadku braku któregoś z wyżej wymienionych dokumentów istnieje możliwość pomocy w celu ich uzyskaniu w odpowiednich instytucjach.

Wykonywane projekty są konsultowane i dopasowane do Twoich potrzeb oraz wyceniane indywidualnie.