Projekty instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, gazu i centralnego ogrzewania

Oferuje wykonanie projektów w pełnym zakresie:

 • instalacji wodociągowej,
 • instalacji kanalizacji sanitarnej,
 • instalacji kanalizacji wód opadowych,
 • instalacji gazowej,
 • instalacji zbiornikowej LPG dla domów jednorodzinnych lub obiektów komercyjnych,
 • instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociągowa – zakres obejmuje rozprowadzenie w budynku rurociągów wody ciepłej i zimnej od wodomierza do wszystkich przyborów w budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej – zakres obejmuje oprowadzenie ścieków z wszystkich urządzeń i przyborów znajdujących się w budynku, kratek oraz wpustów włącznie z odprowadzeniem poza budynek do przyłącza. Ścieki sanitarne można oprowadzić w oparciu o przyłącz kanalizacji do sieci lub bezodpływowy, szczelny zbiornik (szambo).

Instalacja kanalizacji wód opadowych – projekt obejmuje rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu budynków do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Istnieje możliwość opracowania projektu z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie inwestora z zastosowaniem bezodpływowych zbiorników lub z odprowadzaniem wód np. do gruntu.

Instalacja gazowa – projekt instalacji gazowej obejmuje zakres od gazomierza do odbiorników gazu w budynku (np. kuchenki gazowej, kocioł gazowy, piecyk gazowy).

Powyższe opracowania są niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę planowanych inwestycji.

Wykonane projekty zawierają:

 • rysunki rzutów z zaznaczonymi trasami poszczególnych instalacji,
 • rysunki rozwinięć instalacji ciepłej wody użytkowej ze średnicami przewodów,
 • rysunki kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej z określeniem spadków i średnic przewodów,
 • opis techniczny,
 • opracowana dokumentacja jest opieczętowana i podpisana przez Uprawnionego Projektanta.

Dodatkowo może zostać przygotowany:

 • przedmiar robót budowlanych,
 • kosztorys robót budowlanych.

Wykonuje również adaptacje typowych projektów w wyżej wymienionym zakresie oraz przyłącza wody i kanalizacji do typowych projektów.

PB-instalacje-wod.-kan.

Dowiedz się więcej na temat:
– Projekty przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji opadowej
Budowa / rozbudowa sieć wodociągowych, sieci kanalizacyjnych lub gazowych
– Projekty zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych